Personvernerklæring SHFT

Sist oppdatert: 2. november 2018

1Innledning

Santander Consumer Bank AS ("Santander") har utarbeidet en digital plattform for markedsføring og formidling av abonnementstjenester på biler, kalt "SHFT". Ved bruk av SHFT og ved abonnement på bil gjennom SHFT, vil det behandles en rekke personopplysninger om deg, herunder innhenting og utlevering av slike opplysninger. Personopplysningene brukes først og fremst til å gjennomføre den tjenesten som tilbys deg gjennom SHFT, men også for å videreutvikle tjenesten.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om Santanders behandling av dine personopplysninger, herunder hvilke personopplysninger Santander behandler om deg, formålet med behandlingen, behandlingsgrunnlag og hvilke rettigheter du har.

Følgende begreper skal ha dette innhold i personvernerklæringen:

  • Personopplysning: Enhver opplysning som kan knyttes til en fysisk person
  • Behandling: Enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, f.eks. innsamling og lagring digitalt
  • Behandlingsgrunnlag: Et rettslig grunnlag som lovliggjør Santanders bruk av dine personopplysninger

Santander vil alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning, inkludert forordning (EU) 2016/679 ("Personvernforordningen").

2Hvem er behandlingsansvarlig og ditt kontaktpunkt?

Santander er behandlingsansvarlig for behandlingen som omfattes av denne personvernerklæringen, herunder behandling av personopplysninger for å tilby deg tjenestene gjennom SHFT, inkludert analyse, kvalitetssikring og videreutvikling av SHFT.

Dersom du har spørsmål eller anmodninger vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du ringe +47 21 08 30 00. Vårt personvernombud (Data Protection Officer) heter Karen Edelberg Villand. Hun kan kontaktes ved å sende en e-post til personvern@santanderconsumer.no.

3Hvilke personopplysninger behandler Santander om deg, hvorfor gjør vi det, og hva er vårt behandlingsgrunnlag?

Kontaktopplysninger - f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer
Formål Behandlingsgrunnlag
For å opprette, vedlikeholde og administrere din brukerkonto på SHFT Nødvendig for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg
Gjøre det mulig for deg å inngå abonnementsavtale med forhandler Nødvendig for å gjennomføre tiltak på din anmodning før avtaleinngåelse med forhandler
Svare deg på dine henvendelser Nødvendig for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg
For å sende deg nyheter relatert til SHFT og øvrig markedsføring relatert til SHFT så lenge du er kunde hos oss Vår berettigede interesse i å opplyse om nye eller eksisterende produkter av relevans for deg. Du kan på hvilket som helst tidspunkt reservere deg mot slik markedsføring
Øvrig markedsføring fra Santander som ikke har en tilknytning til SHFT Ditt samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake

Betalingsopplysninger - f.eks. kortnummer
Formål Behandlingsgrunnlag
Belaste deg for abonnement på bil gjennom SHFT Nødvendig for å gjennomføre avtalen med forhandleren som du er part i

Opplysninger som kan brukes til entydig identifikasjon av deg - f.eks. personnummer
Formål Behandlingsgrunnlag
Overholde lovpålagte plikter, for eksempel relatert til bokføring og hvitvaskingskontroll Rettslig forpliktelse som påhviler Santander
Forsikre oss om at det virkelig er deg som inngår abonnementsavtalen i tråd med kravene i hvitvaskingsloven Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse

Opplysninger du har oppgitt til vår kundeservice og i forbindelse med spørreundersøkelser
Formål Behandlingsgrunnlag
Svare deg på dine henvendelser Nødvendig for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg
Vedlikeholde og forbedre SHFT Vår berettigede interesse i å forbedre SHFT og gjøre det lettere for deg å bruke den

Opplysninger om ditt leieforhold - f.eks. kjøretøy, ønsket antall kilometer og eventuelle bøter, bompasseringer og parkeringsgebyrer
Formål Behandlingsgrunnlag
Administrere og vedlikeholde våre tjenester på SHFT Nødvendig for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg
Belastning av kostnader pådratt i forbindelse med kjøretøyet Nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg og avtalen med forhandler
Varsle bilens forsikringsselskap om hvem som er leietager av kjøretøyet slik at du kan benytte deg av forsikringen (veihjelp m.m.) Nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg og avtalen med forhandler

Lokaliseringsdata fra kjøretøyet
På nåværende tidspunkt vil ikke Santander innhente lokaliseringsdata fra ditt kjøretøy. I fremtiden vil dette likevel være nødvendig av sikkerhetsgrunner. Vi vil også innhente mer informasjon om dine kjørevaner om du i fremtiden ønsker å ta del i vårt fordelsprogram. Vi antar at formålet og behandlingsgrunnlaget for lokaliseringsdataene vil være følgende:
Formål Behandlingsgrunnlag
Forhindre tyveri og forebygge brudd på din avtale med oss og forhandler Nødvendig for å gjennomføre dine avtaleforpliktelser, samt vår berettigede interesse i å ha kontroll over hvor bilene befinner seg
Sammenstilling av kjøreopplysninger for analyse- og forskningsformål Nødvendig for å gjennomføre avtale om fordelsprogram, men bare dersom du ønsker å delta i dette

4Hvor henter vi personopplysningene fra?

Kontaktinformasjon innhentes når du oppgir informasjonen på vår SHFT-plattform samt gjennom din bruk av SHFT-applikasjonen. Vi vil også motta opplysninger om ditt leieforhold fra deg, herunder i kontakt med kundeservice eller i forbindelse med veihjelp. Det samme gjelder personopplysninger du oppgir i forbindelse med spørreundersøkelser du deltar i.

Vi vil motta enkelte opplysninger fra bilforhandleren du inngår avtale med. Dette gjelder personopplysninger du har oppgitt for å inngå avtalen, og øvrige opplysninger om ditt leieforhold.

Vi vil også motta andre opplysninger fra tredjeparter, herunder Google Analytics, Bisnode og folkeregisteret, og sanksjonslister.

5Vil du vite mer om innhenting av lokasjonsdata?

På nåværende tidspunkt vil ikke Santander innhente geografiske data om din bilbruk. Men i fremtiden vil kjøretøy som tilbys gjennom Santander SHFT utstyres med en elektronisk komponent som av sikkerhetshensyn registrerer og sender lokasjonsdata til Santander. Dette kan f.eks. hjelpe oss med å finne igjen bilen dersom den skulle bli stjålet.

Komponenten sender ikke informasjon om kjøremønster eller kjøreruter. Som en del av vårt fordelsprogram og ditt samtykke til å delta i dette vil den elektroniske komponenten kunne sende mer informasjon til Santander, som f.eks. kjøremønster.

6Deling og utlevering av dine personopplysinger

6.1Innledning

Illustrasjonene i punktene 6.2 til 6.5 under gir deg oversikt over hvem Santander deler dine personopplysninger med.

Gjennom SHFT samarbeider Santander med bilforhandleren du inngår abonnementsavtale med, og dine personopplysninger vil i enkelte sammehenger overføres mellom selskapene. Forhandleren behandler dine personopplysninger for å tilby og gjennomføre biluteie, gjennomføre etterkontroll av nevnte biler, samt tilby veihjelp-, dekkskifte- og reparasjonstjenester. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan forhandleren behandler dine personopplysninger anbefaler vi å kontakte forhandleren (lenke til forhandlers personvernerklæring eller kontaktinformasjon fremgår i punkt 11 under). For at bilens forsikring skal gjelde deg som sjåfør og leietager melder vi fra om ataleinngåelsen til bilens forsikringsselskap. Vi vil oversende ditt navn, fødsels- og personnummer og kjøretøyets registreringsnummer. Dette gjøres for at du skal kunne ta kontakt med forsikringsselskapet for å be om veihjelp, melde skader på bilen og på andre måter benytte deg av bilens forsikring. Forsikringsselskapet er selv behandlingsansvarlig for disse personopplysningene. For mer informasjon om forsikringsselskapets behandling av personopplysninger, se deres hjemmesider.

Ansatte hos Santander vil kunne ha behov for å behandle dine personopplysninger, for eksempel for å bistå deg ved henvendelser eller administrere din abonnementsavtale og brukerkonto i SHFT. Alle ansatte er underlagt taushetsplikt.

Santander vil kunne dele dine personopplysninger med våre underleverandører (databehandlere) i den grad det er nødvendig for å levere SHFT til deg. Underleverandørers behandling av dine personopplysninger er alltid regulert i avtale og i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

6.2Registrering av bruker og leveranse av bil

I forbindelse med registrering av nye kunder og utlevering av biler behandles det data for å kunne inngå avtale. Forhandler gjennomfører legitimasjonskontroll, og denne deles med Santander for å oppfylle lovmessige forpliktelser som f.eks. hvitvaskingskontroll. Santander behandler også data for å kunne drifte plattformen.

6.3Innsamling av persondata

Mens avtalen løper bruker bilforhandler data for å kunne levere tjenesten, og Santander bruker data for å kunne drifte plattformen samt fakturere for tjenesten.

6.4Bruk og avslutning av avtalen

Når tjenesten avsluttes behandler forhandler data for å kunne sikre aktiva, og Santander drifter plattform samt videreformidler nødvendig informasjon til forhandler.

6.5Overføring utenfor EØS

Santander overfører normalt ikke personopplysninger til jurisdiksjoner utenfor det europeiske økkonomiske samarbeidsområde. Dersom overføring utenfor EØS er nødvendig for å oppnå formålene nevnt i denne erklæringen vil vi alltid sørge for tilstrekkelige beskyttelsestiltak som EUs standard kontraktsvilkår og Privacy Shield-rammeverket.

bilde av verdenskart med Privacy Shield-rammeverket inntegnet

For å kunne gjennomføre din betaling for bruk av SHFT samarbeider Santander med betalingstjenesteleverandøren Stripe. Personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre betalingen vil derfor kunne sendes og behandles hos Stripe i USA. Stripe er deltager i Privacy Shield- rammeverket og vil behandle dine personopplysninger i samsvar med Europeisk personvernlovgivning. For mer informasjon om hvordan Stripe håndterer dine personopplysninger kan du besøke denne lenken.

6.6Fremtidig lojalitetsprogram

Santander har ikke på nåværende tidspunkt et fordelsprogram, men dette vil bli introdusert i fremtiden. Den følgende informasjonsflyten vil nok derfor bli oppdatert og endret ved introduksjon av fordelsprogrammet. skisse av mulig informasjonsflyt i fremtidig lojalitetsprogram

7Lagring av personopplysninger

Santander lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene angitt i denne erklæringen, eller så lenge det er påkrevet av oss for å oppfylle lovpålagte krav. Dersom du vil lese mer om hvor lenge santander lagrer dine opplysninger, kan du klikke deg inn på denne lenken.

Lokasjonsdata innhentet av elektronisk komponent på ditt kjøretøy vil bli slettet fortløpende hvert 30. minutt.

8Hvilke rettigheter har du vedrørende dine personopplysninger?

Mer detaljert informasjon om dine rettigheter fremgår av denne lenken.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du benytte deg av kontaktopplysningene som fremgår av punkt 2 i denne erklæringen.

9Informasjonssikkerhet

Santander har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger. Vi har iverksatt sikkerhetsprosedyrer for å sørge for at tilgang til dine opplysninger blir begrenset, og at opplysningene beskyttes mot tap, misbruk og ulovlige endringer. Slike tiltak inkluderer brannmurer, sikre lokaler og systemer for tilgangsstyring.

10Oppdatering av personvernerklæringen

Santander vil noen ganger ha behov for å oppdatere denne personvernerklæringen. Dersom vi utfører endringer av stor betydning vil vi varsle deg om disse endringene på e-post, eller ved å opplyse om dette på SHFT. Vi anbefaler at du innimellom sjekker personvernerklæringen, slik at du alltid har oppdatert informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, og hvem vi deler opplysningene med.

Vi vil alltid redegjøre for når personvernerklæringen sist ble oppdatert øverst i personvernerklæringen.

11Bilforhandlers personvernerklæring

11.1Innledning

I de følgende punktene vil du finne personvernerklæringen til de ulike bilforhandlerne Santander Consumer Bank er tilknyttet. I disse erklæringene vil du kunne se hvordan bilforhandler vil bruke dine personopplysninger.

11.2Kverneland Bil

Lenke til personvernerklæring

12Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) i løsningen. Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på din datamaskin eller mobilenhet for å kunne kjenne deg igjen neste gang du besøker nettsiden eller løsningen vår. Informasjonskapsler brukes gjerne for å gjøre brukeropplevelsen på nettisder bedre og huske brukerpreferanser på nettsider.

Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler ved å følge denne lenken.

Vil du vite mer om våre biler og priser?
Last ned appen i dag.