shft Icon

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 01/06/2018

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om Santander Consumer Bank AS («Santander») sin behandling av dine personopplysninger, herunder hvilke personopplysninger Santander behandler om deg, formålet med behandlingen, behandlingsgrunnlag og hvilke rettigheter du har.

Følgende begreper skal ha dette innhold i personvernerklæringen:

Santander vil alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning, inkludert Forordning 2016/679/EU («GDPR») fra tidspunkt for ikrafttredelse.

Santander er behandlingsansvarlig for behandlingen som omfattes av denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål eller anmodninger vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du ringe +47 21 08 30 00. Vårt personvernombud (Data Protection Officer) heter Eli Karine Navestad. Hun kan kontaktes ved å sende en e-post til personvern@santanderconsumer.no.

1. Formålet med Santanders behandling – og kategorier av opplysninger som behandles

Santander behandler bare personopplysninger som er relevante og nødvendige i forbindelse med å vurdere din deltakelse og eventuelt tilby deg plass i pilotprosjektet og/eller for å sende deg markedsføring. Opplysningene vi behandler omfatter kontaktinformasjon (for eksempel navn, adresse, e-post, telefonnummer) og opplysninger du har gitt oss i forbindelse med henvendelser og eventuelle spørreundersøkelser.

2. Hvor henter vi personopplysningene fra?

Kontaktinformasjon innhentes når du oppgir informasjonen på www.shft.no. Vi vil også kunne motta opplysninger om deg ved din kontakt med kundeservice. Det samme gjelder personopplysninger du oppgir i forbindelse med eventuelle spørreundersøkelser du deltar i.

3. Behandlingsgrunnlag for Santanders behandling av dine personopplysninger

Med grunnlag i GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b, behandler Santander dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg vedrørende din eventuelle deltakelse til pilotprosjektet.

For behandling som utføres for å sende deg markedsføring, herunder nyhetsbrev, er vårt behandlingsgrunnlag ditt samtykke til slik behandling, etter GDPR artikkel 6 første ledd bokstav a. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å henvende deg til oss via kontaktopplysningen oppgitt øverst i denne personvernerklæringen. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, påvirker ikke dette lovligheten av Santanders behandling før samtykket ble trukket tilbake.

I noen tilfeller vil Santander etter lov eller offentlig myndighetsutøvelse være pålagt å behandle dine personopplysninger for andre formål. I slike tilfeller er behandlingen nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Santander, i samsvar med GDPR artikkel 6 første ledd bokstav c.

4. Deling og utlevering av dine personopplysninger

Med mindre noe annet er avtalt har Santander adgang til å dele opplysningene med medarbeidere innad i Santander eller øvrige selskaper i Santander-konsernet så langt det er nødvendig. Santanders ansatte er underlagt taushetsplikt vedrørende dine personopplysninger.

Santander vil ikke utlevere eller dele opplysninger med tredjeparter utenfor EU/EØS uten rettslig grunnlag, for eksempel på grunnlag av ditt eksplisitte samtykke, beslutning av EU-kommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller bindende virksomhetsregler som sikrer dine personopplysninger. Personopplysningene vil uansett ikke deles eller utleveres med mindre det er nødvendig for de formål som er angitt i denne erklæring.

I den grad du blir utvalgt som pilotkunde vil dine personopplysninger kunne utleveres til Kverneland i forbindelse med tilbudet du da vil motta. Les mer om Kvernelands behandling av dine personopplysninger på https://kvernelandbil.no/om-oss/samtykke-erklaering/. Santander vil kunne dele dine personopplysninger med våre underleverandører (databehandlere) hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Underleverandørers behandling av dine personopplysninger er alltid regulert i avtale og i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

5. Lagring av personopplysninger

Santander vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for Santander for å oppnå formålene som nevnt i punkt 1 i denne erklæringen eller så lenge det er påkrevd av oss for å oppfylle lovpålagte krav.

6. Dine rettigheter

Du har etter personopplysningsloven rett til innsyn, retting, begrensning av behandling og sletting av dine personopplysninger. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte Santander gjennom kontaktopplysningene som fremgår øverst i denne erklæringen.

Retten til innsyn i dine personopplysninger gir deg tilgang til opplysningene, herunder kategoriene som behandles, mottakere av personopplysninger, og formålet med opplysningene. Les mer om denne rettigheten og begrensninger i GDPR artikkel 15.

Retten til retting av dine personopplysninger gir deg muligheten til å korrigere feilaktige opplysninger Santander behandler om deg. Les mer om denne rettigheten i GDPR artikkel 16.

Retten til sletting gjelder kun i visse tilfeller, for eksempel hvis Santander på ulovlig vis har behandlet personopplysningene eller du trekker tilbake ditt samtykke. Retten til sletting forutsetter at lovens vilkår er oppfylt, jf. GDPR artikkel 17, og at Santander ikke har annet rettslig grunnlag for behandlingen. Du har også rett til å kreve begrensning av Santanders behandling av dine personopplysninger, i samsvar med GDPR artikkel 18.

I tillegg har du rett til å motta de personopplysningene Santander behandler elektronisk om deg i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet). Santander vil ikke hindre overføring av nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder bare hvis ikke dette har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Les mer om denne rettigheten i GDPR artikkel 20.

Dersom du ønsker å klage på Santanders behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet. Du kan lese mer om dette her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/. Vi håper imidlertid at Santander kan løse eventuelle problemer du måtte ha med vår behandling av dine personopplysninger, ved at du henvender deg til oss gjennom kontaktinformasjonen oppgitt øverst i denne personvernerklæringen.

7 Oppdatering av personvernerklæringen

Santander vil noen ganger ha behov for å oppdatere denne personvernerklæringen. Dersom vi utfører endringer av stor betydning vil vi varsle deg om disse endringene på e-post, eller ved å opplyse om dette på SHFT. Vi anbefaler at du innimellom sjekker personvernerklæringen, slik at du alltid har oppdatert informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, og hvem vi deler opplysningene med.

Vi vil alltid redegjøre for når personvernerklæringen sist ble oppdatert øverst i personvernerklæringen.